Your current position: » Über Uns » Organisationsstruktur
zz.jpg

Deutschland

Shanghai
Umfang: Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui Provinz und Ausland


Taiwan
Umfang: Taiwan Provinz
Guangzhou
Umfang: Guangdong, Fujian,
Hainan, Guangxi Provinz,
Hong Kong und Macao
Chongqing
Umfang: Chongqing, Guizhou,
Sichuan und Yunnan Provinz

chongqing.jpg
Jinan
Umfang: Shandong, Henan und
Shanxi Provinz
Wuhan
Umfang: Hubei, Hunan und Jiangxi
Provinz
Changchun
Umfang: Liaoning, Jilin, Heilongjiang
und Inner Mongolia Provinz
jinan.jpg
wuhan.jpg
changchun.jpg
Xi'an
Umfang: Shaanxi, Ningxia, Qinghai,
Gansu Provinz, Tibet und Xinjiang
Uygur Autonomes Gebiet
Tianjin
Umfang: Tianjin, Beijing und
Hebei Provinz

xian.jpg
tianjin.jpg